2015-2016
Aakash Gupta
Amit Saharan
Ayush Poddar
Prashant Kumar
2016-2017
Ankit Kumar
Anvesh Jadon
Hemant Kumar
Mayank Mittal
2017-2018
Akash Jain
Bhuvi Gupta
Saurabh Ranjan
Ujjwal Varshney
2018-2019
Ayush Singh
Manas Rawat
Maneet Kaur
Suraj Mishra